Vijeće ministara BiH: Usvojena odluka o privremenom tromjesečnom finansiranju

Vijeće ministara BiH , na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, jednoglasno je usvojilo Odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period april-jun 2021. godine u iznosu od 249 miliona KM.

U saopštenju Vijeća ministara BiH se precizira da ovaj iznos predstavlja četvrtinu sredstava odobrenih za finansiranje institucija BiH u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.

“U toku je finalizacija Nacrta zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu u skladu sa zahtjevima Predsjedništva BiH o uvrštavanju sredstava za borbu protiv kovid 19”, navedeno je u saopštenju.

Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o dopunama Ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima, radi uspostavljanja jednostavnog i efikasnog sistema kontrole prelaska zajedničke granice.

Status budućeg međunarodnog graničnog prelaza u Svilaju, na koridoru “Pet-ce” određen je za promet putnika, a za promet robe biće otvoren kada se obezbijede tehnički uslovi.

Prijedlog osnova biće dostavljen Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a biće predloženo da za potpisnika ugovora bude određen ministar bezbjednosti u Savjetu ministara.

Vijeće ministara BiH također je usvojilo Izvještaj Ministarstva pravde o realizaciji Akcionog plana za provođenje inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast” za period 2019. – 2021. godine, u kojem su navedene realizovane aktivnosti tokom provođenja ovog prvog akcionog plana, nakon što je BiH 2014. godine službeno pristupila ovoj multilateralnoj globalnoj inicijativi za transparentnost i otvorenost rada organa javne vlasti.

Provedene mjere iz Akcionog plana su usmjerene na jačanja integriteta institucija, efikasnije upravljanje javnim resursima, povećanje transparentnosti institucija, te poboljšanje saradnje i veće učešće civilnog društva u kreiranju javnih politika.

Započete su ili su u fazi pripreme aktivnosti u vezi sa poboljšanjem javnih usluga primjenom otvorenih podataka.

“Među realizovanim mjerama je Budžet za građane institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2020. godinu, koji je pripremilo i na svojoj veb stranici objavilo Ministarstvo finansija i trezora, a preuzet je i na veb stranici Savjeta ministara”, navedeno je u saopštenju.

Vijeće ministara usvojilo je i Izvještaj Ministarstva komunikacija i transporta sa pratećim zaključcima o realizaciji Okvirne strategije saobraćaja BiH za period 2016. – 2030. godine za izvještajni period od oktobra 2016. do decembra 2020. godine, koji sadrži aktivnosti koje su provele nadležne institucije BiH, Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH, sa tačno naznačenim projektima koji su provođeni ili se provode u skladu sa dogovorenom dinamikom.

Nakon što su u 2017. i 2018. godini donesene izmjene i dopune Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kojim su uvedene strožije kazne za prekršaje u saobraćaju, podaci govore da je smanjen broj poginulih na putevima u BiH.

Ukupno je 261 lice smrtno stradalo u saobraćajnim nezgodama u 2019. godini, dok je u 2016. poginulo 321 lice.

Prema Izvještaju, ukupan broj saobraćajnih nezgoda na putevima u BiH smanjen je za oko 5.000 u 2019. godini, kada je registrovano njih 34.519, u odnosu na 2016. godinu, kada je zabilježeno 39.543.

Također, smanjen je broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim ili povrijeđenim licima, kojih je u 2019. godini bilo 7.256, u odnosu na 2016. godinu, kada je zabilježeno njih 7.716.

Vijeće ministara je na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa usvojilo Plan – utvrđeni doprinos BiH /NDC/ za period 2020-2030. godine.

“Na ovaj način BiH izražava namjeru za smanjenjem emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte na globalnom nivou, u skladu sa smjernicama Pariskog sporazuma, kao i globalnim politikama EU u skladu sa Zelenom agendom za zapadni Balkan, koja predstavlja skup smjernica i politika za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine”, navedeno je u saopštenju.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa će NDC za period 2020. – 2030. godine dostaviti kontakt-instituciji za Okvirnu konvenciju UN o promjeni klime za BiH, radi njegovog dostavljanja Sekretarijatu ove konvencije.

Izvor:BHRT

Vezane vijesti: