Održana 186. sjednica Vlade USK

Tokom sjednice ministri su, između ostalog, razmatrali Informaciju o stanju u šumama na području Unsko-sanskog kantona.

Radi se o Informaciji koju je sačinila radnja grupa imenovana po osnovu zaključka Skupštine Unsko-sanskog kantona, od 06.03.2019. godine, čiji je zadatak bio da urade reviziju i potom detaljnu informaciju o stanju u šumama i šumarstvu na području Unsko sanskog kantona za period 2018. – 2019. godina, a koja treba da obuhvati i problematiku šteta u šumama na ovom području.

Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih zemalja koja nema jedinstvenu politiku u oblasti šumarstva. U takvim okolnostima donesen je Zakon o šumama Federacije BiH 2002. godine koji je predvidio da će politika šumarstva biti definirana Programom FBIH, te da će u cilju osiguranja trajnosti gospodarenja šumama biti izrađeni kantonalni šumarsko razvojni planovi. Presudom Ustavnog suda F BiH, utvrđeno je da je Zakonom o šumama iz 2002. godine povrijeđeno pravo općina na lokalnu samoupravu te je Zakon prestao važiti 27. novembra 2009. godine, nakon čega je Vlada F BiH 23. decembra 2009. godine donijela Uredbu o šumama, kao prijelazno rješenje.

Kako se radi o korištenju prirodnog bogatstva koje je u podijeljenoj nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine i kantona, a uslijed nepostojanja važećeg zakona o šumama, Skupština USK je u avgustu 2012. godine donijela kantonalni Zakon o šumama kao temeljni propis kojim se gospodari šumama, a nakon toga nadležno ministarstvo i podzakonske akte.

Ukupne šumske površine na području Unsko sanskog kantona su 218 185,61 ha od čega na državne šume otpada 180 523 ha. Površina privatnih šuma na području Unsko sanskog kantona je 39 691,21 ha. Državnim šumama na području USK u površini od 178 494,4 ha, u skladu sa Zakonom o šumama, gospodari ŠPD “Unsko – sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa, dok površinom od 13.374,6 ha koje se nalaze u zaštićenom području upravlja JP Nacionalni park „Una” Bihać, obrazloženo je u Informaciji upućenoj u skupštinsku proceduru.

Na današnjoj sjednici razmatran je i prijedlog Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona, kao posebnog savjetodavnog tijela Skupštine USK .

Skupština Kantona će se također očitovati o imenovanju članova ovog Vijeća za koje su predloženi, po osnovu provedenog javnog poziva: Enes Škrijelj, delegat u ime Udruženja Crnogoraca, iz Cazina; Ilijaz Krasnići, delegat u ime Udruženja Albanaca Unsko-sanskog kantona, iz Velike Kladuše; Hasnija Demirović, delegat u ime Udruženja Roma „Karanfil“ Bosanska Krupa i Elvedin Sadiković – delegat Udruženja Slovenaca Unsko-sanskog kantona, iz Velike Kladuše.

Vezane vijesti: