UO ZZO USK utvrdio prijedlog visine premije za 2022. godinu u iznosu od 20 KM

U Bihaću je jučer zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Članovi Vlade USK, između ostalog, razmatrali su Nacrt Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata.
Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša obrazložio je da je Programom rada Skupštine i Vlade Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu predviđeno donošenje ovog Zakona.

– Problem bespravne gradnje je jedan od najvećih problema sa kojim se suočava, ne samo Unsko-sanski kanton, nego i cijela država Bosna i Hercegovina, kao i zemlje okruženja. lako je i u ranije važećim zakonima postojala odredba da se građenju građevina može pristupiti samo na osnovu pribavljenog odobrenja za građenje, nažalost zbog sveukupnog društveno političkog stanja, ratnih dešavanja, procesa tranzicije kroz koji je prolazila, a i dalje prolazi naša zemlja, te na kraju i nerada inspekcijskih službi, veliki broj objekata izgrađen je bez pribavljenih akata o građenju. Kako bi se ovaj problem barem djelimično riješio, Zakon o prostornom uređenju i građenju dozvolio je naknadno izdavanje akta o građenju, uz uvjet da gradovi, odnosno općine na području Kantona donesu svoje odluke o legalizaciji. Međutim, različita rješenja ovog pitanja po gradovima, odnosno općinama, ali i trend bespravne gradnje koji i pored svega nije umanjen, zahtijevala su izradu jedinstvenog zakona na nivou Kantona kojim će se propisati jednaki uvjeti za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina i zahvata, ali i decidno odrediti rok do kojeg će se takvi objekti moći legalizirati, kaže ministar Alagić.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Unsko-sanskog na sjednici je podržala sufinansiranje projekta Privredne komore USK – Akademija ženskog poduzetništva.
Za sufinansiranje troškova projekta Akademija ženskog poduzetništva Privredna komora Unsko-sanskog kantona obratila se zahtjevom za dodjelu 40.000 KM a Ministarstvo privrede i Privredna komora potpisaće Ugovor o dodjeli sredstava kojim se regulisati međusobna prava i obaveze.

Na prijedlog Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona i Ministarstva zdravstva, rada socijalne politike Vlada Unsko-sanskog kantona razmatrala je prijedlog Odluke o visine premije te materijal uputila Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.

UO ZZO USK utvrdio je prijedlog visine premije za 2022. godinu u iznosu od 20 KM po osiguranom licu Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona i u skladu sa važećim odredbama Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Unsko-sanskog kantona i važećeg Uputstva o o načinu uplate i evidentiranju participacije, odnosno premije osiguranja i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od participacije u postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite na području Unsko-sanskog kantona.

Izvor:Vlada USK

Vezane vijesti: