MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Vlada USK: Porodicama s tri i više djece 500 KM jednokratno

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog kantona na 41. sjednici, održanoj jučeru Bihaću, donijela je Odluku o isplati naknade za treće i svako naredno živorođeno dijete kojom je utvrđena naknada za treće i svako naredno živorođeno dijete u visini od 500 KM jednokratno.

– Uzimajući u obzir da je pronatalitetna politika važan element demografskog razvoja, te probleme s kojima se susreće veći broj porodica s djecom, a posebno porodice sa više djece, mišljenja smo da je podrška ovim porodicama, jedan od prioritetnih zadataka  te  smo predložili da se sredstva planirana u Budžetu USK, u iznosu od 140.000,00 KM, usmjere na jednokratne naknade porodiljama za treće i svako naredno dijete, bez obzira da li se radi o porodilji u radnom ili van radnog odnosa.

Pravo na naknadu ostvaruje roditelj djeteta sa prebivalištem u Unsko-sanskom kantonu a sredstva jednokratnih naknada isplaćivat će se posredstvom centara za socijalni rad, prema podnesenim zahtjevima, obrazložila je ministrica zdravstva, rada i socijalne politike Zemina Kadirić. Vlada Kantona donijela je danas i Odluku o dodatnoj pomoći nezaposlenim porodiljama za brigu i njegu djeteta.

Ovom Odlukom utvrđena je dodatna pomoć nezaposlenim porodiljama za brigu i njegu djeteta u  visini od 159,55 KM mjesečno a pravo na dodatnu pomoć mogu ostvariti nezaposlene porodilje koja mogu ostvariti i pravo na novčanu pomoć u skladu s Zakonom o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u F BiH te traje dok postoje uslovi za ostvarivanje prava, a najduže 12 mjeseci od dana rođenja djeteta.

U toku 2023.godine, prosječni mjesečni broj porodilja koje su ostvarivale novčanu pomoć je bio 880. Kako je povećavana osnovica za utvrđivanje visine naknada novčane pomoći, čime  će novčana pomoć za porodilje iznositi 340,45 KM, visina ove dodatne pomoći iznosi 159,55 KM, kako bi nezaposlene porodilje ostvarile mjesečna primanja od 500 KM. Sredstva planirana budžetom USK za ovu namjenu iznose 5.280.000,00 KM.


Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Vlada Unsko-sanskog kantona odlukom je povećala visinu osnovice za obračun novčanih primanja utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Obzirom na porast troškova života u posljednje dvije godine, te činjenicu da se radi o najranjivijim kategorijama stanovništva, Vlada USK ocijenila je nužnim povećati osnovicu za obračun
novčanih primanja za pravo na stalnu novčanu pomoć, naknadu za pomoć i njegu druge osobe
i naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje. Za osnovicu je uzeta prosječna plaća u kantonu za 2023. godinu, a koja je prema posljednjem objavljenom statističkom podatku iznosila 1157,00 KM. Postojeća osnovica za obračun novčanih primanja  bila je utvrđena 2021. godine, a rađena je na temelju prosječne plaće u Unsko- sanskom kantonu za 2020. godinu, koja je tada iznosila 897,00 KM. Ovom odlukom, od narednog mjeseca će se za obračun primjenjivati povećana osnovica.

Članovi Vlade dali su saglasnost na  Sporazum o visini osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih  poslova koji će, u ime Vlade Unsko-sanskog kantona, potpisati ministar unutrašnjih poslova Adnan Habibija.


Na 41. sjednici članovi Vlade USK usvojili su izvještaj o provodenju Gender akcionog plana Unsko-sanskog kantona za period 01.01.-31.12.2023. te su zadužene sve institucije i ustanove u nadležnosti Unsko-sanskog kantona da u kontinuitetu sprovode obaveze koje proizilaze iz Gender akcionog plana Unsko-sanskog kantona za period 2022.-2025.godine, te da  surađuju sa Koordinacionim odborom za praćenje provođenja Gender akcionog plana.

Na prijedlog Nadzornog odbora razriješen je direktor JU Direkcija regionalnih cesta USK te je za vršioca dužnosti direktora JU Direkcija regionalnih cesta USK postavljen Jasmin Brkić.

Izvor: Vlada USK

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa