MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

24. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona sa fokusom na suzbijanje korupcije

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj danas u Bihaću, utvrdila je Nacrt Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Unsko-sanskom kantonu i uputila ga Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.

Osnovna svrha donošenja Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Unsko – sanskom kantonu je sistemska prevencija, suzbijanje i borba protiv korupcije. Zakonom se propisuju obaveze nosilaca javnih funkcija u Unsko- sanskom kantonu u vršenju javnih funkcija, pravila o prevenciji, utvrđivanju i odlučivanju o sukobu interesa u vršenju javnih funkcija.

“Ovim Zakonom se osigurava zabrana vršenja nespojivih javnih funkcija, prevencija sukoba interesa i koruptivnog djelovanja u vršenju javne funkcije, zaštita integriteta javne funkcije, definisanje mjera za unaprjeđenje integriteta, zaštita lica koja prijavljuju korupciju u institucijama i jačanje organa koji imaju nadležnosti u oblasti prevencije, suzbijanja i borbe protiv korupcije u Unsko-sanskom kantonu i osiguranja efektivne, kvalitetne i pravovremene zaštite prijavitelja korupcije i propisuje se obaveza odgovornog ponašanja u vršenju javnih funkcija”, obrazložio je ministar pravosuđa i uprave Dragan Polimanac te dodao da je usvajanje ovog Zakona jedan od osnovnih strateških ciljeva definiranih Strategijom za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona 2023 – 2025.

Članovi Vlade Unsko – sanskog kantona danas su, na prijedlog premijera Nijaza Hušića, usvojili Smjernice za trogodišnje planiranje rada Unsko – sanskog kantona za period 2025.-2027. godine sa akcionim planom za taj period.

Smjernice za trogodišnje planiranje rada za period 2025.-2027. godina, predstavljaju osnovu za planiranje rada kantonalnih organa uprave u naredne tri godine, kako bi se na adekvatan način uključili razvojni prioriteti koji su definisani Strategijom razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021.-2027. godina, Okvirom za implementaciju ciljeva održivog razvoja u BiH, ekspozeom kantonalnog premijera i drugim relevantnim dokumentima i imaju za cilj da potenciraju ključne aktivnosti koje je neophodno poduzeti u narednom planskom ciklusu.

Skupštini Kantona na saglasnost, sa 24. sjednice Vlade USK, upućeno je rješenje o imenovanju Sanje Kadić, diplomiranog pravnika za zamjenika kantonalnog pravobranioca u Kantonalnom pravobranilaštvu.

Na prijedlog Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Vlada Kantona dala je Mišljenje kojim podržava Inicijativu za donošenje Deklaracije o proglašenju 9. januara- danom pamćenja žrtava genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini u periodu agresije 1992 – 1995 godine, a koju je podnijela zastupnica u Skupštini Unsko-sanskog kantona Irma Fatkić.

Sve reakcije

99

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa