MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Odluka o dodjeli stipendija Općine Velika Kladuša u akademskoj 2019/2020. godini

Broj: 02-34/4-301/20
Velika Kladuša, 10.02.2020. godine

Na osnovu člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 8/11), člana 43. Statuta Općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 12/11), i člana 10. Pravilnika o dodjeli stipendija („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj 1/18 i 11/18), te Konačne rang liste kandidata za stipendiju Općine Velika Kladuša u akademskoj 2019/2020. godini, broj: 01-05-298-15/19, od 10.02.2020. godine, Općinski načelnik Općine Velika Kladuša,  d o n o s i

O  D  L  U  K  U
o dodjeli stipendija Općine Velika Kladuša u akademskoj 2019/2020. godini

Član 1.

Pravo na studentsku stipendiju Općine Velika Kladuša u akademskoj 2019/2020. godini ostvarili su studenti koji ispunjavaju uslove iz Odluke o stipendiranju studenata u akademskoj 2019/2020. godini (“Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 11/19) i Pravilnika o dodjeli stipendija (“Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 1/18 i 11/18), a koji su prethodno dostavili svoje prijave sa svim potrebnim podacima i prilozima u roku utvrđenom u Javnom konkursu za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2019/2020. godini i koje je Komisija za dodjelu stipendija uvrstila u Konačnu rang listu kandidata kojima je odobrena stipendija, broj: 01-05-298-15/19 od 10.02.2020. godine.

I – Kandidati kojima je odobrena stipendija

– 1 Kandidati čije se prijave ne boduju:

2 – Kandidati kojima je odobrena stipendija za deficitarna zanimanja

3 – Kandidati kojima je odobrena stipendija po osnovu socijalnog statusa (bodovani kandidati koji su podnijeli prijavu za stipendiju po osnovu socijalnog statusa i kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju po osnovu prijave za deficitarna zanimanja):

II – Kandidati kojima nije odobrena stipendija

Član 3.

Pravo na studentsku stipendiju nisu ostvarili studenti koji nisu ispunili kriterije utvrđene Odlukom o stipendiranju studenata u akademskoj 2019/2020. godini (“Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 11/19) i Pravilnikom o dodjeli stipendija (“Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 1/18 i 11/18) i koji nisu dostavili svoje prijave sa svim potrebnim podacima i prilozima u roku utvrđenom u Javnom konkursu za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2019/2020. godini.

1 – Kandidati koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova:

2 – Kandidati koji nisu ispunili opće ili posebne uvjete iz Javnog konkursa ili čije su prijave nekompletne

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internet stranici Općine Velika Kladuša, internet stranici Radio televizije Velika Kladuša i Oglasnoj tabli Općine Velika Kladuša.

Na ovu Odluku dopuštena je žalba koja se izjavljuje Komisiji za žalbe Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša u roku od (15) petnaest dana od dana objavljivanja Odluke.

Odluka Komisije za žalbe je konačna.

Član 5.

Po konačnosti ove Odluke sa korisnicima stipendije zaključit će se Ugovor o stipendiranju u skladu sa članom 17. Pravilnika o dodjeli stipendija (“Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 1/18 i 11/18).

Izvor: Općina Velika Kladuša

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa