MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Saopćenje Kluba Laburista u velikokladuškom OV povodom rada Komisije za borbu protiv korupcije USK

Povodom zahtjeva Komisije za borbu protiv korupcije za uvrštavanje Informacije i Deklaracije o pravno-političkom stanju u Velikoj Kladuši na dnevni red naredne sjednice Skupštine USK, Klub Laburista u saopćenju navodi:

Klub Laburista BiH u Općinskom vijeću Velika Kladuša održao je sjednicu Kluba u petak, 22.09.2023. godine i tom prilikom razmatrao Informaciju o pravno-političkom stanju u Općini Velika Kladuša i Deklaraciji o Velikoj Kladuši, koju smo dobili putem zvaničnog e-maila Stranke 20.09.2023. godine a koju je sačinila Komisija za borbu protiv korupcije, pitanja sigurnosti i nadzora zakonitosti rada Skupštine USK-a od 19.09.2023. godine i istu potpisuje Jasmin Hušić Predsjedavajući Komisije. U istom aktu traži se uvrštavanje  Informacije o pravno-političkom stanju u općini Velika Kladuša i Deklaracije o Velikoj Kladuši na dnevni red 8. redovne sjednice Skupštine. Nastavno na prethodno navedeno obavještavamo vas o slijedećim zaključcima Kluba Laburista u Općinskom vijeću Velika Kladuša koji broji 12 vijećnika, tj. više od 1/3 vijećnika Općinskog vijeća:

  • Klub Laburista BiH u OV Velika Kladuša smatra da Informacija o pravno političkom stanju u Općini Velika Kladuša i Deklaracija o Velikoj Kladuši predstavlja pamflet koji ima za cilj manipulaciju, dezavuisanje i stvaranje pogrešne slike o radu Općinskog vijeća Velika Kladuša i radu Općinskog načelnika Velika Kladuša, zataškavanje i prikrivanje nezakonitih radnji grupe vijećnika, nezakonitih radnji Ministarstva pravosuđe i uprave USK-a, nezakonitih radnji Tužilaštva USK-a i grubo kršenje Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, Statuta Općine i Poslovnika Vijeća Velika Kladuša.
  • Klub Laburista BiH u OV Velika Kladuša oštro osuđuje način na koji se zloupotrebljava radno tijelo Skupštine USK-a radi političkog i privatnog obračuna pojedinca i grupe sa političkim neistomišljenicima te podsjeća javnost i skupštinske zastupnike da je potpisnik ovog pamfleta izborni gubitnik Lokalnih izbora 2020. godine, da je isti jedan od kreatora tužilačke akcije „Mreža“ i glavni svjedok u sudskom procesu protiv Općinskog načelnika Velika Kladuša kao kadra Laburističke stranke BiH, da je isti jedan od savjetnika i kreatora aktivnosti grupe vijećnika u Općinskom vijeću Velika Kladuša u grubom kršenju Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, Statuta Općine i Poslovnika Vijeća Velika Kladuša i blokadi rada Općinskog vijeća Velika Kladuša.
  • Klub Laburista BiH u OV Velika Kladuša podsjeća skupštinske zastupnike da je sudska vlast u Federaciji BiH samostalna i nezavisna, te da pamflet (Informacija o pravno-političkom stanju u Općini Velika Kladuša i Deklaracija o Velikoj Kladuši) kojeg potpisuje očiti doušnik Kantonalnog tužilaštva u vidu predstavnika zakonodavne vlasti Unsko-sanskog kantona narušava samostalnost, nezavisnost, nepristrasnost, stručnost i efikasnost sudstva i tužilačke funkcije u Federaciji o čemu je već formiran predmet kod Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeće Bosne i Hercegovine.
  • Klub Laburista BiH u OV Velika Kladuša podsjeća javnost i skupštinske zastupnike, da se Tužilaštvo USK-a umiješalo u rad Općinskog vijeća Velika Kladuša te istom blokiralo rad suprotno odredbama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, da ne postoje problemi u odnosima Općinskog vijeća Velika Kladuša i Općinskog načelnika te da su svi problemi unutar Općinskog vijeća a ne na relaciji Općinsko vijeće i Općinski načelnik kako se želi prezentirati javnosti.
  • Klub Laburista BiH u OV Velika Kladuša podsjeća Tužilaštvo USK-a da je dužno u okviru svojih nadležnosti da štiti ostvarivanje ljudskih prava i građanskih sloboda koje garantira Ustav Bosne i Hercegovine, Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, Ustav Kantona, kao i ostvarivanje prava i interesa pravnih lica utvrđenih zakonom.
  • Klub Laburista BiH u OV Velika Kladuša upoznaje javnost i skupštinske zastupnike sa Preporukom Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine povodom žalbe Laburističke stranke Bosne i Hercegovine br. Ž-BL-08-149/23 od 25.07.2023. godine te istu dostavlja na uvid i podsjeća da je hitnim postupanjem nadležnog Ministarstva a po uputama Tužilaštva doveden u pitanje princip sudskog nadzora nad radom organa uprave, pa i sama izvršnost i djelotvornost konačne sudske odluke, da je upotrebom pečata prije donošenja konačne sudske odluke nastupila mogućnost štete ili barem pravne nesigurnosti u pogledu akata iz nadležnosti Općinskog vijeća.
  • Klub Laburista BiH u OV Velika Kladuša smatra da Skupština USK-a ne smije, ne treba i ne može biti instrument pojedincu ili grupi za ostvarivanje ličnih i političkih ciljeva te podsjeća da su odnosi unutar općinskih/gradskih vijeća ali i odnosi između općinskih/gradskih i općinskih/gradskih načelnika regulisani Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji, Statutom i Poslovnikom te da svako miješanje Skupštine USK-a u rad lokalnih zajednica predstavlja grupo kršenje Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Prilog:

  • Preporuka Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine povodom žalbe Laburističke stranke Bosne i Hercegovine br. Ž-BL-08-149/23 od 25.07.2023. godine

Klub Laburista u OV Velika Kladuša.

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa