Saopćenje Kluba SDA: Tražili smo skidanje sa dnevnog reda Informacije Udruženja dioničara

Nakon jučerašnje sjednice OV, Klub SDA Velika Kladuša medijima je uputio saopćenje u kojem iznose obrazloženje za podneseni zahtjev za skidanje tačke dnevnog reda koja se odnosi na Informaciju Udruženja dioničara, kao i obrazloženje Inicijative za osnivanje i imenovanje Savjeta za lokalni ekonomski razvoj općine Velika Kladuša.

Povodom prijedloga za skidanje tačke dnevnog reda koja se odnosi na Informaciju Udruženja dioničara, iz Kluba SDA kažu:

“Smatrali mo da je predmetnu tačku predloženog dnevnog reda trebalo skinuti,  iz razloga što je sadržaj materijala ove tačke više puta tretiran kroz informaciju i raspravu koju smo ranije imali  u dokumentima:  I N F O R M A C I J A O RADU I AKTIVNOSTIMA OPĆINSKOG NAČELNIKA NA IZRADI I REALIZACIJI STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE VELIKA KLADUŠA ZA PERIOD 2021-2031 GOD i OSNOVE PROGRAMA i  POLITIKA RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA PERIOD 2021-2024 g,

Jednako tako, Udruženje nezaposlenih dioničara ima svoje organe i upravljačku strukturu i oni su dužni da se bave radom, zaštitom i organizacijom istog, a ne Načelnik i Općinsko vijeće.

 U ovom materijalu, puno se govori na temu revizije privatizacije preduzeća „Agrokomerc“ dd, „Saniteks“ dd, „Grupex“ dd i  „Kladušnica“ dd Velika Kladuša pa se taksativno navode Zaključci koje je usvojilo OV 2017 god, koje treba realizirati a zadužena su radna tijela i Ekpertni tim koje je imenovao načelnik.  

Prošlo je 5 godina i koji imamo rezultat, jeli se i po jednom zaključku šta realizovalo-nije, dali je Agencija za privatizaciju poništila i jednu privatizaciju nije, dali je Općinski Sud Velika Kladuša poništio i jednu prodaju-nije,” kaže se u obrazloženju.

Vijećnici Kluba SDA su uputili i Inicijativu za osnivanje i imenovanje Savjeta za lokalni ekonomski razvoj općine Velika Kladuša, a u obrazloženju za Inicijativu ističu:

“Imajući u vidu sve prisutniju degresiju privrednih i ekonomskih aktivnosti naše općine, te nedovoljnu uključenost realnog sektora odnosno naših poduzetnika u kreiranje sveukupnog održivog privrednog razvoja, podnosimo inicijativu za formiranje i imenovanje ovog tijela.

Smatramo da bi jedan stručni i nestranački tim, a vođeni poslovnim interesima i svojom primjenjenom praksom rada u privredi, značajno dali doprinos razvoju zajednice, kao i unapređenju opće poslovne klime a samim  time i konkurentnosti za nove investicije.

Javno-privatni dijalog je proces koji podrazumjeva komunikaciju između građana, privrednih subjekata i organizacija civilnog društva s jedne, te države, kantona, općine, javnih preduzeća s druge strane.

Savjet bi između ostalog razmatrao mjere i inicijative prema višim nivoima vlasti, a vezano za strateške projekte od javnog interesa, njihovu sadržinu propise i način primjene, a sve u cilju uspostavljanja što kvalitetnijeg dijaloga i stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja,

Savjet za lokalni ekonomski razvoj bi činili  predstavnici privatnog, civilnog i javnog sektora, uključujući i predstavnike Općine”, stoji u obrazloženju inicijative koju potpisuje predsjednik Kluba SDA u OV Asim Veladžić.

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo