MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Vlada FBiH: Od 1. januara cijena prirodnog gasa niža za 8,59 posto

Vlada Federacije BiH dala je na današnjoj sjednici u Sarajevu saglasnost da veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1. januara 2020. godine, iznosi 585 KM/1000 Sm3, odnosno 0,585 KM/Sm3, bez PDV-a.

Nova cijena je niža za 8,59 posto od prethodne.

Odluka je donesena na osnovu zahtjeva BH-Gasa d.o.o. Sarajevo upućenog Federalnom ministarstvu trgovine za promjenu veleprodajne cijene prema distributivnim kompanijama u Federaciji BiH.

Razlog za sniženje je kretanje cijena nafte i naftnih derivata u proteklih devet mjeseci. Za razliku od prvog kvartala ove godine u kojem je povećana nabavna cijena prirodnog gasa od Gazprom Exporta, u nastavku 2019. registrovan je pad nabavne cijene. BH-Gas je u projekciji za 2020. godinu ukalkulisao daljnji pad nabavne cijene.

Sniženje prodajne cijena u toku zimske sezone će se, po navodima BH Gasa, odraziti na povećanje potrošnje prirodnog gasa i rezultirati većom cjenovnom konkurentnošću prirodnog gasa u odnosu na druge energente.

Utvrđen Prijedlog zakona o visini zatezne kamate

Vlada je utvrdila i uputila Parlamentu Federacije BiH na usvajanje po hitnom postupku Prijedlog zakona o visini stope zatezne kamate. Ovaj zakon propisuje i način obračuna zatezne kamate za dužničko-povjerilačke odnose, u slučaju kada dužnik kasni sa ispunjenjem novčane obveze, a njegove odredbe primjenjuju se na sve slučajeve u kojima zatezna kamata nije propisana posebnim zakonom.

Novo zakonsko rješenje predlaže smanjenje zatezne kamate sa 12 na deset posto godišnje, te propisuje da iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga. Ove odredbe imaju za cilj brže i lakše izmirenje glavnog duga, prije svega za one privredne subjekte koji imaju problem s likvidnošću, a kojima je na ovaj način olakšano plaćanje dospjelih obveza.

U nastavku sjednice biće razmatran Program utroška preostalog dijela sredstava kapitalnog transfera javnim preduzećima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, namijenjenog za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture u iznosu od 5.327.000 KM.

Na inicijativu Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada će razmatrati izmijene i dopune Odluke o usvajanju Programa utroška s kriterijumima raspodjele sredstava tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, namijenjenih za podršku regionalnim centrima za upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji BiH.

Federalna vlada izjasniće se i o prihvatanju granta po Sporazumu o finansiranju i projektu zaključenom između Njemačke razvojne banke i BiH i FBiH, u iznosu do 9.500.000 evra, namijenjenog za realizaciju projekta energetske efikasnosti u javnim zgradama, te o prihvatanju zaduženja posredstvom iste banke od 15 miliona evra za realizaciju projekta rehabilitacije i modernizacije pumpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina.

Izvor: bhrt

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa