MARKETING

Vlada FBiH odobrila 60 miliona KM pomoći obrtnicima, razgovarano o kreditima za dionice autoputa

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela Uredbu o mjerama pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u kojom je za ove namjene osiguran iznos od 60.000.000 KM.

Cilj dodjele ove finansijske pomoći korisnicima je očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije. Finansijska sredstva za provedbu ove uredbe su osigurana u Budžetu FBiH za 2021. godinu na razdjelu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Korisnici finansijske pomoći će koristiti sredstva kao refundaciju već isplaćenog dijela bruto plata za uposlene, odnosno dijela doprinosa koji se obračunavaju na propisanu osnovicu za obračun doprinosa za vlasnike za razdoblje od 1.8. 2020. godine do 31.7. 2021. godine.

Rezultati, odnosno efekti finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima će biti prezentovani u sklopu konačnog izvještaja o dodijeljenoj finansijskoj pomoći sa analizom njenih efekata.

Kada je riječ o uslovima za dodjelu finansijske pomoći, ona se dodjeljuje obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima na osnovu podataka dobivenih od Porezne uprave FBiH.

Među uslovima za dodjelu ove pomoći su da korisnici imaju sjedište na teritoriji FBiH i najmanje jednog zaposlenog na dane 31.7. i 30.11. 2021. godine, te da imaju izmirene obaveze po osnovu doprinosa i poreza, kao i zaključen sporazum o obročnom plaćanju duga, kao i da uredno izmiruju dospjele obaveze po zaključenom sporazumu, zaključno sa 31.7.2021. godine. Također, njihovi glavni transakcijski računi trebaju biti aktivni na dan 30.11.2021. godine.

Inicijativa za kreditna zaduženja

Na današnjoj sjednici, Federalno ministarstvo finansija upoznalo je Vladu FBiH sa informacijom o zajmovima Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Europske investicijske banke (EIB) i komercijalnih banaka radi finansiranja izgradnje autoceste od Ovčara do Mostara jug na Koridoru 5C.

Iz kreditnih sredstava EIB-a i EBRD-a vršilo bi se finansiranje izgradnje dionica od Ovčara do Mostara sjever u ukupnoj dužini od oko 35 kilometara. Obje banke su već dostavile pisma namjere kojim iskazuju svoju zainteresiranost za financiranje projekta koji se se sastoji od tri dionice i to Ovčari – ulaz u tunel Prenj, tunel Prenj i tunela Prenj – Mostar sjever.

Podržane su inicijative da kreditnim zaduženjima od po 300 milijuna eura kod EBRD-a i EIB- a budu osigurana sredstva za izgradnju dionice Ovčari – Mostar sjever. Vlada je podržala i inicijativu da kreditnim zaduženjem kod EBRD-a od 50 milijuna eura budu osigurana sredstva za dionicu Mostar sjever – Mostar jug.

Oslobađanje Željeznica FBiH plaćanja putarine na dizel goriva

Odlukom na današnjoj sjednici, Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje JP Željeznice Federacije BiH Sarajevo plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2022. godini, u količini od 2.861.825 litara.

Razlog za donošenje Odluke je zahtjev Željeznica FBiH od 27.9.2021. godine, po kojem planske potrebe za dizel gorivom koje će biti korišteno za pogon šinskih vozila u periodu od 1.1. do 31.12.2022. godine iznose 2.861.825 litara, što je približno kao i u 2021. godini.

Željeznice Federacije raspolažu sa 70 posto elektrificirane pruge i saobraćaj na neelektrificiranim prugama obavljaju lokomotive tzv. dizelke, kao i na djelovima pruge na kojima dođe do kvara elektro sistema.

Oslobađanjem Željeznica FBiH od plaćanja putarine snižavaju se troškovi poslovanja ovog privrednog subjekta od strateškog značaja za Federaciju BiH.

Izvor: klix.ba

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo