MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Vlada Federacije BiH uspostavlja program novčane pomoći nezaposlenim u FBiH

Na prijedlog premijera i dopremijerke Federacije BiH, Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu izrazila opredjeljenje za uspostavom programa novčane pomoći nezaposlenim osobama u okviru Budžeta Federacije BiH za 2022. godinu. To će biti izvršeno izmjenom, odnosno dopunom Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.

Ured premijera zadužen je da za narednu sjednicu Vlade Federacje BiH pripremi izmjenu, odnosno dopunu ove uredbe.

Vlada je zadužila Federalni zavod za zapošljavanje, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u roku od pet dana, pripreme listu nezaposlenih osoba sa evidencija službi za zapošljavanje na dan 31. august 2022. godine, a iz koje će biti isključene osobe koje su pravo ostvarile po osnovu Poglavlja III i Poglavlja IV Uredbe  o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.

Finansijska sredstva potrebna za realizaciju ove mjere bit će osigurana u okviru Budžeta FBiH za 2022. godinu.

Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da osigura, putem preraspodjele sredstava između budžetskih korisnika, dovoljan iznos sredstava u tekućoj rezervi Vlade Federacije BiH za implementaciju programa pomoći nezaposlenim osobama, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Dopuna Odluke za korištenje zemljišnih čestica na Koridoru Vc

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija danas na sjednici dopunila Odluku o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Putnikovo Brdo – Medakovo.

Dopuna se odnosi na dodavanje novih zemljišnih čestica radi njihove eksproprijacije.

 U obrazloženju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija navedeno je da je ova odluka dopunjena na inicijativu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar u kojoj su pobrojane nove čestice javnog dobra, a koje nisu obuhvaćene ranije donesenim odlukama Vlade Federacije BiH.

Kako bi se mogao dovršiti proces eksproprijacije, a radi nesmetanog ulaska u posjed i početka radova na izgradnji dionice Putnikovo Brdo – Medakovo, dopunjena je ova odluku.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

Autocesta na Koridoru Vc: Dopuniti Odluku o donošenju Prostornog plana

Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja Parlamentu FBiH uputila Prijedlog za dopunu Odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na Koridoru Vc” za period od 20 godina.

Time je, na inicijativu ovog federalnog ministarstva, predložen stav da konačni obuhvat Prostornog plana može biti mijenjan ako iz objektivnih razloga nije moguća realizacija planiranih, ili ako se ukaže potreba za novim putnim objektima, kao što su petlje, naplata putarine, odmorišta i drugo, te ako njihova realizacija ne zahtijeva promjenu trase autoceste. 

Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo prostornog uređenja, JP Autoceste FBiH dostavilo je Ministarstvu Elaborat optimizacije pratećih objekata autoceste na Koridoru Vc, uz molbu za pokretanje postupka dopune Prostornog plana, odnosno Odluke o njegovom provođenju. Elaborat obrađuje vrstu i obim optimizacije pratećih objekata.

Naime, prilikom izrade Prostornog plana i njegovog usvajanja 2017. godine definisana je trasa autoceste na Koridoru Vc s popratnim odmorištima i petljama. Prostornim planom, predviđena su ukupno 23 čvorišta (petlje, interregionalna čvorišta) čiji je položaj uslovljen nizom prostornih, tehničkih i drugih elemenata.

Također je obrazloženo da je u fazi realizacije, odnosno izgradnje autoceste, uočen niz novih okolnosti. Naime, planska opredjeljenja iz razvojnih dokumenata nižeg nivoa ukazuju potrebu formiranja novih čvorišta na autocesti s ciljem omogućavanja kvalitetnijeg razvoja područja kroz koje prolazi trasa autoceste i poboljšanja interakcijskih sprega centara svih nivoa. Stoga se, u skladu s novim podacima o stopama rasta prosječnog godišnjeg dnevnog saobraćaja (PGDS) pojedinim dionicama autoceste i priključnih cesta, nametnula potreba za novim putnim objektima na lokalitetima koji nisu definisani Prostornim planom.

Između ostalog je konstatirano i da prilikom izrade glavnih projekata, odnosno nakon analize detaljnih postojećih uslova, nisu bili dostupni svi elementi na osnovu kojih je moguće detaljno pozicionirati putni objekti poštujući važeće propise i tehničke standarde. Također, prilikom izrade glavnih projekata uočeno je i da bi nova rješenja bila tehnički povoljnija, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

IZVOR: BHRT

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa