MARKETING

Parlamentarci će razmatrati amandman na ustav kojim se BiH određuje kao vlasnik državne imovine

Zastupnički dom Parlamenta Bosne i Hercegovine će na predstojećoj sjednici razmatrati, između ostalog, prijedlog amandmana na ustav kojim se tretira državna imovina.

Zastupnik DF-a Dženan Đonlagić je predlagač amandmana kojim bi se Ustavu Bosne i Hercegovine dodala tačka kojom se država određuje kao jedini titular i vlasnik dobara od općeg interesa.

“Država Bosna i Hercegovina je titular i vlasnik:

  • Svih dobara od općeg interesa (zemljište, šume, vode, vodotoci, jezera, more, morsko dno i morska obala, rudna blaga i druga prirodna bogatstva);
  • Dobara u općoj upotrebi (putevi, željeznice, nacionalni parkovi i druga dobra u općoj upotrebi);
  • Kulturno-historijskih dobara na na državnom nivou (muzeji, galerije, nacionalne biblioteke, kulturno-historijski spomenici i druga kulturno-historijska dobra);
  • Cjelokupne imovine na osnovu državno-pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine, kao i one iz sukcesije Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kako u zemlji tako i u inostranstvu;
  • Imovine u vezi sa Aneksom 9 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, uključujući i nepokretnu i pokretnu imovinu, novčana sredstva i potraživanja novčanih sredstava te drugu imovinu u bilo kojem obliku koja po svojoj prirodi spada u državnu imovinu Bosne i Hercegovine.

Upravljanje, korištenje i raspolaganje državnom imovinom Bosne i Hercegovine reguliše Bosna i Hercegovina svojim zakonima u cijelosti”, predložio je Đonlagić.

Obrazložio je razlog za donošenje ovog amandmana, kao i principe na kojima je zasnovan.

“Ovim amandmanom izvršava se obaveza ustavno-pravne naravi, koja se sastoji u preciznom ustavnom normiranju vlasničkog statusa i prava države Bosne i Hercegovine u pogledu njene-državne imovine. Usvajanjem ovog amandmana pospješuje se princip pravne sigurnosti te se uređenje cijelog ustavnog sistema podiže na viši nivo. Osim toga, osigurava se provođenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Amandman se zasniva na principima ustavnosti i pravne sigurnosti, imajući u vidu predmet regulative te nužnost njegovog preciznog normiranja na nivou ustavnog akta, što itekako može imati pozitivne učinke na druge odnose u Bosni i Hercegovini”, konstatovao je Đonlagić.

Zakonodavno-pravni sektor Parlamenta Bosne i Hercegovine je prihvatio ovaj amandman. Ustavno-pravna komisija Zastupničkog doma “nije utvrdila da je prijedlog amandmana usklađen sa ustavom i pravnim sistemom” te “nije prihvatila principe prijedloga amandmana na ustav”.

Parlamentarac Đonlagić je ovaj amandman 12. aprila ove godine uputio u parlamentarnu proceduru, isti dan kada je visoki predstavnik Christian Schmidt poništio Zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske.

Osim toga, tada je Schmidt u Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom uvrstio šta se podrazumijeva pod državnom imovinom, kao i dvije odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine:

  • Državna imovina je i poljoprivredno zemljište za koje je Ustavni sud utvrdio da predstavlja državnu imovinu;
  • Državna imovina su i rijeke, šume i šumsko zemljište, za koje je Ustavni sud utvrdio da predstavljaju državnu imovinu.

Jasno je da se Đonlagić rukovodio i Schmidtovom odlukom prilikom definiranja amandmana. No, visoki predstavnik nije uvrstio prvu i osnovnu odluku Ustavnog suda kojom se kod definisanja pojma državne imovine kao argument navodi kontinuitet postojanja Bosne i Hercegovine, odnosno Član 1 ustava. U ovom članu je istaknuto da Bosna i Hercegovina nastavlja pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država.

Sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Bosne i Hercegovine je zakazana za 27. juni, a na njoj će se razmatrati i prijedlog budžeta za 2022.

IZVOR:KLIX.BA

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo