Na osnovu utvrđenih rezultata CIK-a, 12 mandata u Vijeću Kladuše Laburističkoj stranci

Centralna izborna komisija BiH je na 94. (hitnoj) sjednici održanoj 05.12.2020. godine donijela Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine. Utvrđenim rezultatima za izbor Općinskog načelnika Općine Velika Kladuša, u narednom četvorogodišnjem mandatu načelnik je Fikret Abdić, kandidat Laburističke stranke BiH. U izborima za Općinsko vijeće Velika Kladuša najviše vijećnika imat će Laburistička stranka  koja će u Vijeću biti zastupljena sa 12 mandata. Pet mandata pripalo je Stranci demokratske akcije BiH a tri mandata Koaliciji SDP-KSPP. U budućem sastavu Vijeća po dva mandata imaju i DNZ – Krajiška stranka, Narod i pravda, Naša stranka  i A-SDA BiH. Treba reći nda Vijeće Velike Kladuše broji 28 vijećnika.

Dani 06., 07. i 08.12.2020. godine su tri dana za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića.Centralna izborna komisija BiH naređuje ponovno brojanje glasačkih listića ako utvrdi da je učinjena povreda Izbornog zakona BiH i da ta povreda utječe na dodjelu mandata.U skladu sa članom 5.31 Izbornog zakona BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati i kandidat s liste pripadnika nacionalnih manjina koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani posmatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja.Centralna izborna komisija BiH može razmatrati zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića, ako su ispunjeni slјedeći uslovi:

1) da je zahtjev podnesen u pisanoj formi i da ga je potpisao akreditirani posmatrač, grupa od 50 ili više birača koji su glasali na istom biračkom mjestu, nezavisni kandidat, predsjednik političke stranke ili bilo koji od predsjednika političkih stranaka koje su formirale koaliciju, ili općinska izborna komisija;

2) da su u zahtjevu tačno navedene činjenice koje opravdavaju ponovno brojanje, uklјučujući članove Izbornog zakona BiH koji nisu poštovani ili su prekršeni;

3) da je u zahtjevu naveden približan broj glasačkih listića za koje se vjeruje da nisu ispravni;

4) da je u zahtjevu navedeno kako bi ta povreda zakona utjecala na izborne rezultate

5) da je zahtjev podnesen Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku od tri dana od dana kada je Centralna izborna komisija BiH objavila utvrđene izborne rezultate.

      Centralna izborna komisija BiH može i po službenoj dužnosti narediti ponovno brojanje glasačkih listića.

Trend radio

Vezane vijesti: